ارتقاى مرتبه مربى به استادیارى

ارتقاى مرتبه مربى به استادیارى آن دسته از اعضاى هیأت علمى که:

  1. با استفاده از مأموریت  تحصیلی
  2. و یا با مجوز دانشگاه و با استفاده از مرخصى بدون حقوق،

موفق به اخذ مدرك دکتراى تخصصى یا سطح 4 حوزه علمیه شده اند،

با ارائه حداقل 2 مقاله علمى ـ پژوهشى مستخرج از رساله «متقاضى»، بر عهده هیأت ممیزه دانشگاه است و تاریخ ارتقاى مرتبه آنان، تاریخ مؤخر اخذ مدرك مورد نظر یا مقالات مذکور خواهد بود.