مصوبات کمیته سیاست گذاری

موارد زیر در خصوص مراحل و ضوابط بررسی پرونده متقاضیان و همچنین نحوه تشکیل کمیته منتخب مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفتند.

الف- بر اساس ماده ۹ آئین نامه ارتقاء ترکیب کمیته های منتخب به قرار زیر می باشد که با نظر مستقیم دبیر هیأت تعیین می گردند.

۱-رئیس دانشکده

۲-معاون آموزشی دانشکده (دبیر کمیته منتخب)

۳-سه تن از اعضای هیأت علمی متخصص در رشته و گرایش های تخصصی فرد متقاضی به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس دانشکده.

ب- ضوابط و مراحل تشکیل کمیته منتخب و بررسی پرونده به قرار زیر تعیین گردید:

۱- پس از دریافت درخواست متقاضی ارتقاء پرونده توسط دبیر کمیته منتخب به دبیرخانه هیأت ارسال می گردد.

۲- پرونده توسط کارشناس هیأت مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت کامل بودن در دبیرخانه ثبت خواهد گردید.

۳- پرونده به کمیسیون تخصصی ماده ۱ و دفتر نظارت و ارزیابی ارسال می گردد.

۴-پس از تأیید کمیسیون ماده ۱ و دفتر نظارت و ارزیابی، پرونده جهت بررسی به کمیته منتخب ارسال می گردد.

۵- ضوابط تشکیل کمیته منتخب به قرار زیر می باشند.

 

۱-۵- پس از دریافت درخواست متقاضی ارتقاء دبیر هیأت نسبت به برگزاری کمیته منتخب اقدام خواهد نمود، اعضای بند ۳ ماده ۹ به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس دانشکده تعیین می شوند که باید نکات زیر مراعات شوند.

 

۲-۵- برای بررسی پرونده متقاضيان ارتقاء از استادیاری به دانشیاری، سه عضو هیات علمی متخصص با مرتبه علمي حداقل دانشیاري از ميان اعضاء هيات علمي دانشگاه يا خارج از دانشگاه دعوت مي شوند. اگر گروه آموزشي در رشته و گرایش تخصصی متقاضي فاقد عضو هیأت علمی با مرتبه استادی باشد دعوت حداقل یک نفر از ميان اعضاي هيات علمي دانشگاههای معتبر تراز اول كه سابقه عضويت در کمیسیون ها و يا هیات ممیزه را داشته باشند الزامي است.

 

۳-۵- برای بررسی پرونده متقاضيان ارتقاء از دانشیاری به استادي، سه عضو هیات علمی متخصص با مرتبه علمي استادي از ميان اعضا هيات علمي دانشگاه يا خارج از دانشگاه دعوت مي شوند. ضمنا، دعوت حداقل یک نفر استاد از ميان اعضاي هيات علمي دانشگاههای معتبر تراز اول كه سابقه عضويت در کمیسیون ها و يا هیات ممیزه را داشته باشند الزامي است. در صورت دعوت بيش از يك استاد خارج از دانشگاه حتی الامکان مدعوين از دانشگاه های مختلف باشند.

 

۴-۵- دعوت از اعضای مدعو توسط دبیر هیأت انجام می گردد.

 

۵-۵- اعضای مدعو نباید دارای فعالیت مشترک با متقاضی ارتقاء باشند.

 

۶-۵- متقاضي ارتقاء مي تواند در روزهاي اداري پرونده تكميل شده خود را به دبيرخانه هيات مميزه تحويل نمايد. پرونده هايي كه تا ۱۵ روز قبل از جلسه هيات مميزه تحويل كميته منتخب شده و تا ۱۰ روز قبل از اين جلسه به تاييد كميسيون تخصصي برسد در هيات مميزه قابل طرح مي باشند.

 

۶- پس از تاييد كميسيون تخصصي و در صورت نياز، اعضاي هيات مي توانند براي رويت پرونده متقاضي به دبيرخانه هيات مراجعه نمايند.

۷- مستندات تخلفاتي كه به دبيرخانه هيات مميزه ارجاع مي شود جهت بررسي و اعلام نظر به رئيس كميسيون مربوطه ارجاع مي شود.

۸- در صورت ارتكاب تخلفی مانند سرقت علمي و یا خود اظهاری خلاف واقعیت، به تشخيص هيات بررسي پرونده متقاضي به مدت معلومي به تعويق خواهد افتاد.

۹- حداكثر يك سوم امتيازات كسب شده بند ۳-۱ (مقالات علمی پژوهشی) می تواند از مقالات چاپ شده در مجلات دانشگاه سيستان و بلوچستان باشد.

۱۰- حداکثر امتیازات ۳ مقاله از مقالات مربوط به یک کنفرانس قابل احتساب است.

 

تبصره: در صورت غير تكراري بودن نويسندگان دانشجو در مقالات مختلف يك كنفرانس، نيازي به رعايت بند ۱۰ نيست.