ارتباط با هسته گزینش


نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نمابر

حمید میرشکاری

سرپرست

2758

33446042-054

33446042-054

مریم شیخ

کارشناس

2758

33446042-054

33446042-054