ضوابط حاکم بر گزینش


ضوابط حاکم بر گزینش

متقاضیان می بایست علاوه بر لزوم احراز شرایط عمومی استخدام شامل صلاحیتهای علمی و توانایی های جسمی و روانی که به وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می گردد حائز ضوابط گزینش عمومی/ انتخاب اصلح نیز باشند.

ضوابط عمومی، حداقل ضوابطی است که فرد متقاضی جهت استخدام می بایست حائز آن باشد که شامل:

  • اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • التزام عملی به احکام اسلام (عمل به واجبات و اجتناب از محرمات)
  • اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
  • عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
  • عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده یا می شود مگر توبه ایشان محرز شود
  • عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر

ضوابط انتخاب اصلح، ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش) و کثرت تقاضا، همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و...) و موارد خاص (مانند اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور و...) علاوه بر اعمال شرایط عمومی مواردی نظیر: موضع گیری نسبت به ولایت فقیه، فعالیت های داوطلبانه در نهادهای انقلابی، فعالیت های مذهبی، فعالیت های سیاسی، اجتماعی، پوشش چادر برای خواهران، رعایت پوشش اسلامی، تقید به انتخاب دوستان مناسب، کسب رتبه های علمی، مذهبی، فرهنگی و خدمت در مناطق محروم را نیز شامل می شود.