تجدید نظر دوم

چنانچه افرادی که در مرحله اول تجدید نظر که در هسته گزینش مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد واجد شرایط استخدام تشخیص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی به آنها می توانند فرصت دارند اعتراض خود را به هیأت مرکزی گزینش که مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر دوم است اعلام کنند.

هر یک از مراجع تجدید نظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند.

برای درخواست تجدید نظر دوم باید فرم مربوطه را از هسته گزینش و یا هیأت مرکزی گزینش و یا وب سایتهای آنها دریافت و مندرجات آن را کامل نموده و به همراه مدارک لازم و مستندات مربوطه به یکی از روشهای که در ذیل بیان شده به هیأت مرکزی گزینش ارائه کرد.

الف) ارائه درخواست (بهمراه مستندات) توسط متقاضی به دبیرخانه هیأت مرکزی

ب) ارسال درخواست (بهمراه مستندات) از طریق پست به آدرس هیأت مرکزی

ج) تکمیل و ارائه فرم ( بهمراه مستندات) به هسته گزینش مربوطه که در آن صورت هسته گزینش پرونده متقاضی را نیز ضمیمه و به هیأت مرکزی ارسال خواهد کرد.

نحوه رسیدگی به اعتراض در هیأت مرکزی گزینش

  1. درخواست پرونده از هسته گزینش مربوطه
  2. بررسی پرونده توسط کارشناسان رسیدگی به شکایات و در صورت لزوم انجام اقدامات تکمیلی از قبیل تحقیقات مجدد، مصاحبه و...
  3. طرح پرونده هیأت مرکزی جهت صدور رأی
  4. ابلاغ رأی به متقاضی در صورت مراجعه حضوری یا ارسال به هسته گزینش مربوطه جهت ابلاغ رأی به ذینفع