اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش:


1. ایجاد ، تفکیک ، ادغام و انحلال هسته های گزینش طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش

2. بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هسته های گزینش ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ومعرفی به هیأت عالی گزینش

3. رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر

4. اجرای مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد.

5. ایجاد هماهنگی ، آموزش ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش و تهیه بخشنامه های مربوطه
ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط

6. ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط

7. پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیءت مرکزی و هسته های گزینش تابعه به وزارتخانه

 

اهم وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش:

  1. اداره امور اجرایی هیأت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعمل های هیأت عالی گزینش.
  2. صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی.
  3. پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.

 

اهم وظایف هسته های گزینش :

  1. اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
  2. بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیلسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال(به تحصیل یا استخدام)
  3. تأیید صلاحیت کارکنان هسته
  4. رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر

 

اهم وظایف مدیر هسته گزینش:

  1. اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعمل های هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش
  2. صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تأیید هسته گزینش
  3. اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش