تماس

زاهدان-بلواردانشگاه-دانشگاه سیستان و بلوچستان-سازمان مرکزی-معاونت پژوهشی - کدپستی: 9816745639
 
 

اطلاعات تماس :

تلفن: 33420070 (۰۵۴)

پست الکترونيک: stf@usb.ac .ir