آیین نامه ترفیعات اعضای هیات علمی

در راستای ارزیابی جامع عملکرد اعضا هیات علمی و پیرو بخشنامه شماره 4297 / 17967 مورخ 18 / 12 / 82 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آیین‌نامه ترفیع سالانه اعضا هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر پس از کسب نظر دانشکده‌ها در شورای آموزشی دانشگاه و کارگروه ترفیع (شامل اعضا هیات ممیزه داخلی دانشگاه) بررسی و بصورت دستورالعمل جاری به شرح زیر به تصویب هفتمین نشست هیات امنای دانشگاه در تاریخ 1396/11/12 رسید.

 

الف) امتیازات آموزشی لازم جهت اخذ ترفیع استحقاقی عادی
ماده ۱: جمع امتیاز آموزشی عضو هیات علمی جهت ترفیع که بطور مجزا از امتیازات پژوهشی محاسبه می‌گردد، باید حداقل معادل ۹ باشد. این امتیاز در دو بخش شامل:

۱-۱: رعایت نظم و انضباط و شئون آموزشی حداقل ۳ امتیاز در دو نیمسال.
شاخص های مورد نظر:

 • الف- حضور تمام وقت (۴۰ ساعت در هفته در روزهای کاری مطابق ماده 21 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و تبصره های آن) در دانشگاه با داشتن جدول برنامه هفتگی (مطابق ماده 22 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی) نصب شده در محل دفتر کار (5 / 0 امتیاز در هر نیمسال)
 • ب- داشتن طرح درس اختصاصی برای هر درس (25 / 0 امتیاز برای هر درس)
 • ج- ثبت به موقع نمرات میان ‌ترم و پایان ترم (5 / 0 امتیازدر هر نیمسال)
 • د- تشکیل به موقع کلاس‌ها و به تعداد لازم طبق برنامه‌ی آموزشی گروه و تقویم آموزشی دانشگاه (۱ امتیاز در هر نیمسال)

2-1: کمیت آموزش حداقل 6 امتیاز در دو نیمسال (امتیازات مکتسبه بر اساس ماده ۲-۳ آیین نامه ارتقا محاسبه می‌شود)
تبصره 1: تدریس دو نیمسال در دانشگاه سیستان و بلوچستان و کسب حداقل میانگین نمره ۱۵ از ۲۰ براساس ارزشیابی‌های کیفیت آموزش مندرج در ماده 2 آیین‌نامه ارتقا الزامی است.
تبصره 2: امتیازات بخش آموزشی در کمیته‌ی ترفیع دانشکده متشکل از رییس و معاون آموزشی دانشکده، و مدیر گروه مربوطه محاسبه خواهد شد. درصورتیکه کمیته ترفیع برای هریک از افراد فوق تشکیل گردد، بجای ایشان از افراد دیگری جایگزین می‌شود.
تبصره 3: در صورت عدم واگذاری واحد درسی به عضو هیئت علمی، کسب حد نصاب ماده فوق با نظر گروه و کمیته ترفیع دانشکده می‌تواند کاهش یابد. برای مدیران کسب حد نصاب حداقل امتیاز کمیت آموزش می‌تواند به نسبت موظفی کاهش یابد.

 

ب) امتیازات پژوهشی لازم جهت اخذ ترفیع  استحقاقی عادی
ماده 2:  مربیان، استادیاران، دانشیاران و استادان برای اخذ پایه ترفیع عادی به ترتیب باید حداقل حد نصاب۴، ۶، ۸ و ۱۰ امتیاز پژوهشی را از دو بخش زیر کسب نمایند.
1-2: کسب حداقل۵۰٪ امتیاز پژوهشی باید از موارد ذیل بدست آید:

 • الف- انتشار مقاله در مجلات معتبر علمی-پژوهشی و نمایه شده در پایگاه های معتبر
 • ب- انجام طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه با پرداخت بالاسری به دانشگاه
 • ج- چاپ کتاب تصنیفی  و یا تالیفی در تخصص عضو هیات علمی با موافقت شورای چاپ و نشر دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • د- ثبت اختراع
 • ه- تولید دانش فنی که به نام دانشگاه سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده باشد.
 • و- اثر بدیع هنری و برگزاری نمایشگاه‌ هنری ملی و بین‌المللی (برای رشته های هنر)
 • ز- اثر بدیع و ارزنده چاپ شده علمی، ادبی و فلسفی
 • ح-  نظریه پردازی و نقد علمی و نوآوری در حوزه‌های علوم بویژه علوم انسانی و معارف اسلامی
 • ط- ایجاد شرکت دانش بنیان براساس ایده عضو هیات علمی متقاضی

2-2: کسب حداکثر۵۰٪ امتیاز مابقی می‌تواند از موارد پژوهشی ذیل باشد:

 • الف- ارائه و چاپ مقاله کامل در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی
 • ب- چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی- ترویجی داخلی
 • ج- راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی
 • د- ارائه کرسی‌های علمی و ترویجی
 • ه- داوری مقاله‌های علمی و پژوهشی در مجلات معتبر، آثار بدیع و ارزنده هنری،
 • و- داوری کتاب و نظارت بر طرحهای پژوهشی

تبصره 1: امتیازات پژوهشی براساس ماده ۳ آیین نامه ارتقا و شیوه نامه اجرایی (مقررات خاص مربوط به ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان) مصوبه هیات ممیزه دانشگاه محاسبه می‌گردد.
تبصره 2: مربیان می‌توانند امتیازات پژوهشی خود را از هریک از موارد ذکر شده در دو ماده 2-1 و 2-2 پژوهشی بدون شرط خاصی کسب نمایند.
تبصره 3: کسب امتیازات از موارد پژوهشی قید شده در بندهای 2-1 و 2- 2 باید با تایید مراجع ذیصلاح باشد.
تبصره 4: به مقالات چاپ شده در نشریات فهرست شده در JCR با رتبه‌های ۱٪، Q1 و Q2، در هر رشته تخصصی، به ترتیب۱۰۰، ۵۰، و30 درصد افزوده می‌شود.
تبصره 5: حداقل ۶۰٪ مقالات چاپ شده توسط عضو هیات علمی باید در راستای تخصص و برنامه راهبردی وی باشد.
تبصره 6: مقاله علمی و پژوهشی مشترک چاپ شده با محققین خارجی و براساس یک طرح مشترک پژوهشی و یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی مشترک در امتیازدهی نام محقق خارجی حذف خواهد شد.
تبصره 7: امتیازات پژوهشی از ماده 2-1 اعضا هیات علمی در گروه‌های تازه تاسیس یافته (با سابقه کمتر از ۵ سال)، گروه¬های فاقد تحصیلات تکمیلی تا ۴ سال پس از تصویب این آیین نامه با ضریب 25 / 1 محاسبه می‌گردد. همچنین برای مدیران اجرایی امتیاز پژوهشی با ضریب 25 / 1 محاسبه می‌شود. امتیاز پژوهشی اعضا هیات علمی جدید الورود در سال اول با ضریب 50 / 1 و در سال دوم با ضریب 25 / 1 محاسبه می‌گردد. کلیه اعضا هیات علمی مشمول ضرائب تنها از یک ضریب می‌توانند بهره‌مند گردد.
تبصره 8: در صورت نیاز از امتیازات مازاد ماده 2-1 پژوهشی می توان در بند 2-2 استفاده نمود، ولی بالعکس امکان پذیر نمی باشد.
تبصره 9: امتیازات پژوهشی از ماده 2-1 مازاد بر حدنصاب ترفیع به ترتیب برای مربیان، استادیاران، دانشیاران و استادان تا حداکثر 12، 18، 24 و 30 امتیاز به مدت 3 سال برای کسب پایه استحقاقی در در سال بعد ذخیره می گردد.
تبصره 10: عضو هيأت علمي‌ای که از فرصت مطالعاتي استفاده نموده باشد، با ارائه گزارشی از دستاوردهاي علمي دوره و تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه، مي‌تواند ترفيع ساليانه خود را بدون لحاظ حداقل امتياز آموزشي لازم دريافت نمايد.
تبصره 11: ترفيع ساليانه استحقاقي اعضای هيأت علمي موضوع ماده 78 و ۷۹ آئين نامه استخدامي اعضای هيأت علمي بدون نياز به ارزيابي اعطا مي‌شود، لیکن ارزشيابي شاغلين ساير سمت‌هاي مديريت كه با حفظ رابطه آموزشي يا پژوهشي با مؤسسه متبوع اشتغال به كار دارند، طبق ضوابط اين دستورالعمل انجام مي‌شود.
تبصره 12: اعضای هيأت علمي مأمور به تحصيل در طول ايام مأموريت تحصيلي دکتری، فقط مي‌توانند از يكي از ترفيعات (بورس يا استحقاقي) استفاده نمايند. تعداد ترفيعات استحقاقي اعضای هيأت علمي در ايام مأموريت تحصيلي، حداكثر 4 پايه می‌باشد. اعطای ترفیعات مذکور در ایام مأموریت تحصیلی منوط به ارائه گزارش پيشرفت تحصيلي با تایید استاد راهنما و مورد تایید این دانشگاه می‌باشد.
تبصره 13: اعطای پایه سالانه در ازای یک سال خدمت تمام وقت و عدم استفاده از مرخصی بدون حقوق انجام می‌شود.
تبصره 14: عضو هیات علمی حداقل یکماه قبل از تاریخ ترفیع خود می‌تواند نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی ترفیع خود اقدام نموده مستندات لازم را پیوست نماید تا کمیته ترفیع دانشگاه تا حداکثر یکماه بعد از تاریخ فوق اقدام به بررسی مدارک نموده تعیین تکلیف نماید. در صورت اعتراض به تصمیم کمیته ترفیع دانشگاه، عضو هیأت علمی حق دارد حداکثر یک ماه در داخل تقویم آموزشی و دو ماه خارج از تقویم آموزشی (در ایام تابستان) پس از اطلاع، اعتراض کتبی خود را به کمیته ترفیع دانشگاه تسلیم نماید و کمیته ترفیع در اولین جلسه بعدی باید به اعتراض وی رسیدگی کرده و نظر قطعی را اعلام نماید.
تبصره 15: چنانچه حسب نظر کمیته ترفیع دانشگاه، فعالیت¬های آموزشی و پژوهشی عضو هیأت علمی در طی سال مکفی به مقصود نباشد و در طی سال با تصویب کمیته ترفیع، پایه سالیانه به وی تعلق نگیرد، این پایه در سنوات آتی نیز قابل اعطاء نخواهد بود.
تبصره 16: در صورتی که عضو هیأت علمی در سالی که واجد شرایط اخذ پایه ترفیع می‌باشد، حداکثر تا 3 ماه بعد از تاریخ ترفیع با پر کردن فرم الکترونیکی اقدام در جهت درخواست ننماید، بررسی و اعطای ترفیع به ایشان در آن سال انجام نخواهد شد.
تبصره 17: درصورتی‌که عضو هیات‌علمی طی سه سال متوالی نتواند حداقل امتیاز لازم را برای دریافت یک ‌پایه ترفیع کسب کند، مصداق رکود علمی و عدم‌کفایت و صلاحیت برای ادامه عضویت در هیات‌علمی شناخته شده و مراتب به رئیس دانشگاه اعلام می‌شود و رئیس دانشگاه جهت تعیین تکلیف نهایی در خصوص وضعیت علمی عضو هیات‌علمی موضوع را به هیات ممیزه دانشگاه ارجاع می‌نمایند. درصورتی‌که هیات ممیزه، رکود علمی عضو را محرز دانست طبق ماده 109 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با وی رفتار می‌شود.
تبصره 18: سایر موارد و مقررات مندرج در آیین نامه اعطای ترفیع و دستورالعمل مصوب 3 / 12 / 77 وزارت علوم تحقیقات و فناوری به قوت خود باقی است.
تبصره 19: در صورت ایجاد ابهام در هریک از بندهای این آیین نامه مرجع رفع ابهام هیات امنا دانشگاه خواهد بود. همچنین در مواردي که عضو هيأت علمي، مشمول شرایط خاص بوده و اين آئين نامه در خصوص اعطای ترفيع ساليانه به وی مسکوت باشد، پيشنهاد کميته ترفيع دانشگاه و تصميم هیئت رئيسه دانشگاه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 20: تاریخ اجرای این آیین نامه  1 / 7 / 1397 می‌باشد.