وظایف هیأت ممیزه

وظایف و اختیارات هیات ممیزه:

رسیدگى و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به:

  1. صلاحیت علمى متقاضیان جهت ارتقا به مراتب بالاتر،
  2. صلاحیت علمى متقاضیان تبدیل وضعیت از رسمى آزمایشى به رسمى قطعى،
  3. تبدیل وضعیت از کارشناس رسمى به عضو هیأت علمى رسمى آزمایشى،
  4. بررسى رکود علمى،
  5. تصمیم گیرى درخصوص ارتقاى مرتبه مربى به استادیارى آن دسته از اعضاى هیأت علمى که با استفاده از مأموریت تحصیلی یا با مجوز دانشگاه و با استفاده از مرخصى بدون حقوق، موفق به اخذ مدرك دکتراى تخصصى یا سطح 4 حوزه علمیه شده اند.
  6. بررسى سایر موارد ارجاعى براساس آیین نامه هاى مربوط

کمیسیون تخصصی:

کمیسیونی است که در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده، وظیفه رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضای هیات علمی مبنی بر قابلیت طرح و یا عدم طرح پرونده آنان در هیات ممیزه را برعهده دارد.

 

* ارتقا مرتبه: عبارت است از کسب مرتبه علمی بالاتر (استادیار، دانشیار و استاد) عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی.

 

** رکود علمی: به وضعیتی اطلاق می گردد که عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، در سه سال متوالی شرابط لازم برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.