کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه

اعضای کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته

ملاحظات

1

 دکتر نور محمد یعقوبی

استاد

مدیریت و اقتصاد

مدیریت

رئیس کمیسیون

2

 دکتر حسین یغفوری

دانشیار

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

جغرافیا

 

3

دکتر علی فرنام

دانشیار

روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی

 

4

دکتر مهدی صفدری

دانشیار

مدیریت و اقتصاد

اقتصاد کشاورزی

 

 ۵

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب دانشکده متقاضی

۶

دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

۷

 

اعضای کمیسیون تخصصی علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته

ملاحظات

1

دکتر حسن میش مست نهی

استاد

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات

رئیس کمیسیون

2

 دکتر حمیده سراوانی

دانشیار

دانشکده علوم

شیمی

 

3

دکتر عبدالمحمود داورپناه

دانشیار

دانشکده علوم

فیزیک - نانوفیزیک

 

4

 دکتر رحمت ا.. لشکری پور

استاد

دانشکده ریاضی

ریاضی

 

 ۵

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب دانشکده متقاضی

۶

دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

۷

 

اعضای کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

 دکتر داود محبی کلهری

دانشیار

فنی و مهندسی شهید نیکبخت

مهندسی شیمی

رئیس کمیسیون

2

دکتر مهدی شفیعی آفارانی

استاد

فنی و مهندسی شهید نیکبخت

مهندسی مواد

 

3

 دکتر فرامرز سرحدی

دانشیار

فنی و مهندسی شهید نیکبخت

مهندسی مکانیک

 

4

دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی

دانشیار

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق - الکترونیک

 

۵ 

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب دانشکده متقاضی

۶

دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

۷

 

اعضای کمیسیون تخصصی علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

دکتر عباسعلی آهنگر

استاد

ادبیات و علوم انسانی

زبانشناسی همگانی

رئیس کمیسیون

2

دکتر رضا رضایی

دانشیار

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات عرب

 

3

دکتر حسین خاکپور

دانشیار

الهیات و معارف اسلامی

علوم قرآن و حدیث

 

4

محمدعلی محمودی

دانسیار

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی

 

 ۵

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب دانشکده متقاضی

۶

دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

۷

 

اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

 دکتر عبدالحسین طاهری

دانشیار

دانشگاه گرگان

بیماری شناسی گیاهی

رئیس کمیسیون

2

دکتر علیرضا شهریاری

دانشیار

دانشکده مدیریت و اقتصاد

فیزیولوژی گیاهی

 

3

 دکتر محمود سلوکی

استاد

دانشگاه زابل

اصلاح و بیوتکنولوژی

 

4

دکتر علی طاهری

دانشیار

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

منابع طبیعی - شیلات

 

۵ 

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب دانشکده متقاضی

۶

دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

۷

 

اعضای کمیسیون تخصصی هنر و معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

دکتر صمد سامانیان

دانشیار

دانشگاه هنر تهران

پژوهش هنر

رئیس کمیسیون

2

 دکتر علیرضا طاهری

استاد

هنر و معماری

پژوهش هنر

 

3

 دکتر مجید سرسنگی

دانشیار

دانشگاه تهران

ادبیات نمایشی

 

4

دکتر نادیه ایمانی

دانشیار

دانشگاه هنر تهران

معماری

 

۵ 

 

 

 

 

دبیر کمیته منتخب دانشکده متقاضی

۶

دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

۷