کمیسیون های تخصصی هیأت ممیزه

اعضای کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته

ملاحظات

1

 دکتر نور محمد یعقوبی

استاد

مدیریت و اقتصاد

مدیریت

رئیس کمیسیون

2

 دکتر حبیب ا... سالارزهی 

دانشیار

مدیریت و حسابداری 

مدیریت دولتی

 

3

دکتر محمود خسروی 

استاد

جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 

جغرافیا طبیعی - اقلیم شناسی

 

4

دکتر بهمن کرد تمینی 

دانشیار

علوم تربیتی و رواشناسی 

روانشناسی

 

          دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

 

اعضای کمیسیون تخصصی علوم پایه

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته

ملاحظات

1

دکتر علیرضا رضوانی 

استاد

دانشکده  علوم 

شیمی معدنی

رئیس کمیسیون

2

 دکتر رحمت ا.. لشکری پور

استاد

دانشکده ریاضی

ریاضی

 

3

دکتر حمیده سراوانی

دانشیار

دانشکده علوم

شیمی معدنی

 

4

 دکتر علیرضا عینعلی

دانشیار

دانشکده علوم

زیست شناسی

 

          دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

 

اعضای کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

 دکتر محمود میری

استاد

فنی و مهندسی شهید نیکبخت

مهندسی عمران

رئیس کمیسیون

2

دکتر اسماعیل توحیدلو

دانشیار

فنی و مهندسی شهید نیکبخت

مهندسی مواد

 

3

 دکتر عبدالرضا صمیمی

استاد

فنی و مهندسی شهید نیکبخت

مهندسی شیمی

 

4

دکتر محمود اوکاتی صادق

دانشیار

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی برق

 

          دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

 

اعضای کمیسیون تخصصی علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

دکتر عباسعلی آهنگر

استاد

ادبیات و علوم انسانی

زبانشناسی همگانی

رئیس کمیسیون

2

دکتر امیرحمزه سالارزایی

استاد

الهیات و معارف اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

 

3

دکتر عبدالرسول حسنی فر 

دانشیار

ادبیات و علوم انسانی

علوم اجتماعی

 

4

دکتر رضا رضایی دانشیار

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات عرب

 

          دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

 

اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

 دکتر علی اكبر میرزائی

استاد

علوم پایه

شیمی فیزیك

رئیس کمیسیون

2

دکتر محمود سلوکی استاد دانشگاه زابل اصلاح و بیوتکنولوژی

 

3

 دکتر علیرضا شهریاری

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد فیزیولوژی گیاهی

 

4

دکتر محمد رکوعی  استاد دانشگاه زابل  علوم دامی

 

          دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.

 

اعضای کمیسیون تخصصی هنر و معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

ملاحظات

1

دکتر صمد سامانیان

استاد

دانشگاه هنر تهران

پژوهش هنر

رئیس کمیسیون

2

 دکتر نادیه ایمانی

دانشیار

هنر و معماری

معماری

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

          دعوت از اساتید مدعو در رشته تخصصی متقاضی حداکثر تا سقف 2 نفر، توسط رئیس کمیسیون تخصصی بلامانع می باشد.