مدیران اسبق روابط عمومی

نام و نام خانوادگی تاریخ مدیریت
عباس صالحی کیا سال 1397
سيد فريد خليفه لو سال ۱۳۹۰
حسينعلي متانت سال ۱۳۸۸
محمد تقي زندوکيلي سال ۱۳۸۴
زادمهر ترابی  سال1385
سيد فريد خليفه لو سال ۱۳۸۱
احمد قائم مقامي سال ۱۳۷۹
حسام عارفي سال ۱۳۷۷
علي رضا رضايي سال ۱۳۷۵
عيسي ابراهيم زاده سال ۱۳۷۳
علي رضا طاهري سال
حيدري نسب سال
سرحدي سال