مقررات آموزشی دوره دکتری دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول تسهیلات آموزشی:

-1  جانبازان 25% و بالاتر

-2  آزادگان

-3  همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر(

-4  جانباز با حد اقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

-5  رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

 

ماده ۳- شرايط پذيرش

الف) داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي

ب) داشتن مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد مورد تأييد «وزارت»

ج) داشتن صلاحيت علمي

د) داشتن توانايي در زبان خارجي

تبصره 2. نحوه احراز صلاحيت علمي و توانايي در زبان خارجي براساس آيين نامه آزمون های نيمه متمركز ورودی دكترا مصوب وزارت تعيين مي شود.

۱ - تبصره های الحاقی به ماده ۳:

الف- برای داوطلبان شاهد و ايثارگر آزمون دوره دكتری تخصصي، اعمال حداقل ۷۰% نمره آخرين فرد پذيرفته شده شامل تمامي مراحل آزمون ورودی مي باشد.

ب- چنانچه پس از اعمال سهميه 20% ايثارگران در ظرفيت نهايي پذيرش (آزاد، مربي، بورس و پرديس) بخش اعشاری عدد حاصل از ۵/۰ بيشتر و يا مساوی 5/۰ باشد، به عدد بالاتر گرد مي شود.

ج- در آزمون هايي كه برای پذيرش دانشجو در دو يا چند كد رشته يك گرايش برگزار می شود و امکان اعمال سهميه در هر يك از كد رشته همان گرايش وجود ندارد، مجموع ظرفيت كد رشته ها برای تعيين سهميه 20% ايثارگران در نظر گرفته شود.

ماده 4- ظرفيت پذيرش دانشجو با توجه به تعداد استاد راهنما كه حداقل در مرتبه استاديار با حداقل سه سال سابقه تدريس در دوره های تحصيلات تکميلي و راهنمايي دو پايان نامه كارشناسي ارشد باشد، تعيين مي شود و مسئوليت راهنمايي هر دانشجو از ابتدا بر عهده استاد راهنماست كه به درخواست دانشجو و موافقت عضو هيأت علمي و تأييد گروه ذی ربط تعيين مي شود.

تبصره 3. شرايط تعيين استاد راهنما در شيوۀ پژوهشي به جای دو سال سابقه تدريس به پايان رساندن دو طرح پژوهشي به عنوان مجری مي باشد كه حداقل يك طرح بايد پژوهش تقاضا محور خاتمه يافته و يا در دست اقدام باشد.

تبصره 4. در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه، مسئوليت راهنمايي رساله دانشجو را دو استاد به طور مشترک عهده دار مي شوند.

تبصره 5. در صورت نياز به پيشنهاد استاد راهنما مي توان يك يا دو استاد مشاور برای هدايت دانشجو تعيين كرد.

تبصره 6. در شرايط خاص و به تشخيص شورای مؤسسه، انتخاب استاد راهنما و مشاور از بين متخصصان (با مدرک دكترا) خارج از مؤسسه نيز بلامانع است.

۲ - تبصره الحاقی به ماده ۴:

در صورت تکميل ظرفيت پذيرش استاد راهنما، برای رساله دكتری، در هر رشته با موافقت استاد راهنما و تأييد گروه آموزشي مربوط يك نفر داوطلب شاهد و ايثارگر به صورت مازاد بر ظرفيت معرفي شود. در هر حال سقف پذيرش سالانه مطابق مقررات دانشگاه بوده و هر استاد راهنما تا فارغ التحصيلي دانشجوی مازاد سهميه شاهد، امکان گرفتن دانشجوی مازاد بر سهميه را ندارد.

ماده 11- مدت مجاز تحصيل در دورۀ دكترا در شيوۀ آموزشي، پژوهشي حداقل سه سال و نيم و حداكثر چهار سال و نيم در شيوۀ پژوهشي حداقل 3 سال و حداكثر 4 سال است و در صورت ضرورت به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه ذی ربط، در هر دو شيوه مي توان حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي به اين مدت افزود

تبصره 20. در صورتي كه دانشجو بنا به عللي خارج از اختيار خود و يا بروز مشکلات غيرقابل پيش بيني، در حداكثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصيل نشود، به پيشنهاد استاد راهنمای دانشجو و تأييد شورای مؤسسه، كميسيون بررسي موارد خاص برحسب مورد با حضور استاد راهنما، وضعيت دانشجو را بررسي مي كند و متناسب با فعاليت های كمي و كيفي و علمي دانشجو، درمورد مدت و نحوۀ ادامه تحصيل يا اخراج او تصميم گيری خواهد كرد: بر اين اساس، مدت مذكور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي شود.

۳ - تبصره های الحاقی به ماده ۱۱:

الف- در صورت تشخيص و تأييد ستاد، يك نيمسال به حداكثر سنوات تحصيلي -دانشجوی شاهد و ايثارگر اضافه مي شود.

ب- به دانشجوی شاهد و ايثارگر كه جهت درمان صدمات ناشي از جنگ يا آلام متأثر از آن نياز به مرخصي دارد با تشخيص و تأييد كميته منتخب ستاد و هماهنگي استاد راهنما دو نيمسال مرخصي بدون احتساب در سنوات اعطا مي گردد.

تبصره 12. ميانگين نمرات دانشجو در شيوه آموزشي پژوهشي در ارزيابي جامع نبايد كمتر از 16 باشد. دانشجويي كه ميانگين ارزيابي جامع وی كمتر از 16 باشد، تنها يك بار ديگر مي تواند در ارزيابي جامع شركت كند.

۴ - تبصره الحاقی به تبصره ۱۲:

دانشجوی جانباز 25% و بالاتر، آزاده، فرزند و همسر (شهيد، جانباز 50% و بالاتر و آزاده) با تأييد ستاد و هماهنگي گروه آموزشي مربوطه يك بار اضافه تر مي تواند در ارزيابي جامع شركت نمايد.

تبصره 14. چنانچه ميزان پيشرفت فعاليت های پژوهشي دانشجو در شيوه پژوهشي از سوی كميته راهبری غير قابل قبول سنجيده شود، تنها يك نيمسال به وی فرصت داده خواهد شد تا روند فعاليت های پژوهشي خود ر ابه سطح قابل قبول ارتقاء دهد. در غير اين صورت، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

۵ - تبصره الحاقی به تبصره ۱۴:

برای دانشجوی جانباز 25% و بالاتر، آزاده، فرزند و همسر (شهيد، جانباز 50% و بالاتر و آزاده) با تأييد ستاد و هماهنگي گروه آموزشي به اين تعداد يك نيمسال اضافه مي شود.

 

دانلود فایل pdf