مقررات آموزشی دوره کارشناسی دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول تسهیلات آموزشی:

-1  جانبازان 25% و بالاتر

-2  آزادگان

-3  همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر(

-4  جانباز با حداقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

-5  رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

 

ماده 7- دانشجو در هر نيمسال تحصيلي لازم است حداقل ۱۲ و حداكثر 20 واحد درسي انتخاب كند. حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان 6 واحد درسي است.

1 - تبصره 1 الحاقي به ماده 7 :

در صورتي كه معدل كل دانشجوی شاهد و ايثارگر 14 و بالاتر باشد مي تواند با رعايت ضوابط اين ماده در نيم سال تابستان حداكثر 8 واحد درسي انتخاب نمايد.

2  - تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷:

دانشجوی شاهد و ايثارگر مي تواند حداكثر در دو نيم سال تحصيلي با تأييد كميته منتخب ستاد حداقل 10 واحد درسي انتخاب نمايد.

تبصره 1. اگر معدل نمرات دانشجويي در يك نيمسال حداقل 17 باشد، در اينصورت دانشجو با تأييد گروه آموزشي در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا 24 واحد درسي اخذ نمايد.

تبصره 2. چنانچه دانشجو در نيمسال آخر برای دانش آموختگي، حداكثر 24 واحد درسي باقي داشته باشد، بشرطي كه معدل كل وی بالای 10 باشد، مي تواند تا 24 واحد درسي اخذ نمايد.

تبصره 3. در شرايط خاص كه دانشجو با گذراندن حداكثر 8 واحد درسي دانش آموخته شود، با تأييد گروه آموزشي، مي تواند واحدهای مذكور را در دوره تابستان اخذ نمايد.

3 - تبصره الحاقی به تبصره۳  ماده ۷:

دانشجوی شاهد و ايثارگر كه حداكثر 10 واحد درسي برای اتمام واحدهای دوره تحصيلي داشته باشد مي تواند با تاييد كميته منتخب ستاد واحدهای مذكور را در نيم سال تابستان انتخاب نمايد.

تبصره 4. دانشجو همزمان نمي تواند از مفاد تبصره 2 و 3 اين ماده استفاده كند.

تبصره 5. در صورتي كه واحدهای انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص گروه آموزشي، بنا به دلايل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 12 واحد درسي برسد در اينصورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وی محسوب مي شود، اما در مشروط شدن يا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره 1 همين ماده) بي تأثير است. (به عبارت ديگر، در شرايط مذكور، اگر معدل دانشجو كمتر از 12 شد مشروط نيست و اگر 17 و بالاتر شد ممتاز محسوب نمي شود.(

4 - تبصره الحاقی به تبصره ۵ ماده ۷:

در صورتي كه واحدهای انتخابي يا باقي مانده دانشجو در پايان نيم سال تحصيلي به تشخيص كميته منتخب ستاد، بنا به دلايل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 14  واحد درسي برسد، در اين صورت با معدل کمتر از 12 در آن ترم، دانشجو مشروط محسوب نمي شود. (استفاده از اين تبصره فقط برای دو نيمسال مجاز مي باشد.(

ماده 12- دانشجوی مشمول آموزش رايگان در دانشگاههای دولتي، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، در صورتي كه سنوات مجاز تحصيلي دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هيأت امنای دانشگاه مي باشد.

5 - تبصره الحاقی به ماده ۱۲:

دانشجويان شاهد و ايثارگر برای دروس مردودی يکبار معاف از پرداخت هزينه مي باشند. همچنين در صورتيکه حذف درس دانشجوی شاهد و ايثارگر با تأييد ستاد انجام گرفته باشد از پرداخت هزينه معاف مي باشد.

ماده 15- مدت مجاز تحصيل در دوره های كارداني (اعم از پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ناپيوسته دو سال و در دوره های كارشناسي پيوسته چهار سال است.

6 - تبصره الحاقی به ماده ۱۵:

به حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجويان شاهد و ايثارگر در دوره های كارداني و كارشناسي ناپيوسته يك نيم سال و در دوره كارشناسي پيوسته دو نيم سال اضافه مي شود.

تبصره 1. دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شورای آموزشي دانشگاه، حداكثر يك نيمسال برای دوره های كارداني و كارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو نيمسال برای دوره كارشناسي پيوسته، مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد. چنانچه دانشجو در اين مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

تبصره 2. هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيأت امناء دانشگاه از دانشجويان مشمول آموزش رايگان دريافت مي شود.

ماده 16- ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و براساس حضور و فعاليت در كلاس، انجام تکاليف و نتايج امتحانات انجام مي شود و به صورت عددی از صفر تا بيست محاسبه مي شود.

تبصره 1. برگزاری آزمون كتبي برای دروس نظری الزامي است.

7 - تبصره الحاقی به تبصره ۱ ماده ۱۶:

مدت زمان امتحان (ميان ترم و پايان ترم) برای دانشجوی جانباز كه بدليل عدم توانايي ناشي از مجروحيت نياز به افزايش مدت زمان امتحان مي باشد، بنا به تشخيص و اعلام دبيرستاد، حداكثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است.

تبصره 2. نمرات دروس تمرين دبيری، كارآموزی و كارورزی، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسي مصوب، با پروژه ارائه مي شود، در صورتي كه به تشخيص مدرس و تأييد گروه آموزشي مربوط، تکميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي شود، قطعي شدن نمره ناتمام طبق شيوه نامه ماده 14 انجام مي شود.

ماده 1۷- حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامي است.

تبصره 1. اگر دانشجو در درسي بيش از 16 / 3 جلسات يا در جلسه امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت كند، چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شورای آموزشي دانشگاه غير موجه تشخيص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجه، آن درس حذف می شود. در اين صورت رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيمسال برای دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وی محسوب مي شود.

8 - تبصره الحاقی به تبصره ۱ ماده ۱۷:

تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجوی شاهد و ايثارگر در جلسات درس يا امتحان با كميته منتخب ستاد مي باشد. چنانچه غيبت موجه دانشجوی شاهد و ايثارگر در جلسات امتحان درس يا دروس به دليل انجام معالجات پزشکي ناشي از صدمات جنگ و يا آلام متأثر از آن باشد و دانشجو نتواند در امتحان درس يا دروس اخذ شده شركت كند با تأييد كميته منتخب ستاد مي تواند حداكثر تا پايان نيم سال بعدی در امتحان درس يا دروس شركت نمايد، در غير اين صورت درس يا دروس مذكور حذف مي شود و مطابق تبصره الحاقي به تبصره 5 ماده 7 رعايت حد نصاب الزامي نيست. "عدم ثبت نمره يا كسب نمره قبولي در درس يا دروس مذكور مانع اخذ دروس بعدی نخواهد شد."

تبصره 2. در شرايط خاص، حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تأييد شورای آموزشي دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصيلي امکانپذير است.

9 - تبصره الحاقی به تبصره ۲ ماده ۱۷:

در شرايط خاص، حذف كليه دروس يك نيم سال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجوی شاهد و ايثارگر و تأييد كميته منتخب ستاد تا قبل از شروع امتحانات امکان پذير است. اين نيم سال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود. )استفاده از اين تبصره فقط برای دو نيمسال مجاز مي باشد.(

تبصره 3. دانشجو مي تواند با رعايت مفاد تبصره 1 اين ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال، صرفاً يك درس نظری را با تأييد گروه آموزشي حذف كند به شرط آن كه تعداد واحدهای باقيمانده دانشجو كمتر از 12 واحد نشود.

10 - تبصره الحاقي به تبصره 3 ماده 17 :

دانشجوی شاهد و ايثارگر مجاز است يك درس بيشتر از ساير دانشجويان حذف اضطراری نمايد.

ماده 18- حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است.

تبصره 1. دانشجويي كه در هر نيمسال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نکند چنانچه در نيمسال های بعدی، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا تمام نمره های مردودی قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو، فقط ثبت و باقي مي ماند اما اين نمره ها در محاسبه ميانگين كل دوره بي اثر و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس ملاک محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود.

11 - تبصره الحاقی به تبصره ۱ ماده ۱۸:

نمرات مردودی 5 عنوان درس دانشجوی شاهد و ايثارگری از كارنامه تحصيلي حذف و در ميانگين نمرات آن محسوب نمي شود، مشروط براينکه در نيم سال های بعد حداقل نمره 12 را در دروس مزبور اخذ نمايد.

تبصره 2. گذراندن دروس با استفاده از تبصره 1، صرفاً برای محاسبه ميانگين كل دوره تحصيلي در هنگام دانش آموختگي مي باشد و مشروطي دانشجو در نيمسال های قبل را خنثي نمي كند.

تبصره 3. تسهيلات اين ماده شامل دانشجوياني كه به دليل تقلب و يا حکم كميته انضباطي، نمره مردودی دريافت مي كنند، نمي شود.

ماده 19- چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي كمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود و در نيمسال بعدی حداكثر مي تواند تا 14 واحد درسي انتخاب كند.

تبصره. چنانچه دانشجويي در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته 3 نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد، از تحصيل محروم مي شود.

12 - تبصره الحاقی به تبصره ماده ۱۹:

يك نيم سال به تعداد نيم سال های مشروطي مجاز دانشجويان شاهد و ايثارگر اضافه مي گردد.

ماده 20- دانشجو مي تواند با رعايت سنوات مجاز تحصيل، دردوره كارداني و كارشناسی ناپيوسته، يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره 1. مدت مجاز مرخصي زايمان، دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است.

تبصره 2. مدت مجاز مرخصي پزشکي، در صورت تأييد پزشك معتمد دانشگاه و شورای آموزشي، حداكثر دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است.

13 - تبصره الحاقی به تبصره ۲ ماده ۲۰:

در صورتي كه مرخصي برای معالجات پزشکي ناشي از صدمات جنگ و يا آلام متأثر از آن باشد با ارائه مدارک مربوط و تأييد ستاد و پزشك دانشگاه، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود.

تبصره 3. بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي (مانند مأموريت همسر يا والدين و...) حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختيار شورای آموزشي دانشگاه است.

تبصره 4. دانشجو مي تواند با تشخيص شورای آموزشي دانشگاه از مجموع مرخصي های مذكور در اين ماده و تبصره های مندرج در آن بهره مند شد.

ماده 21- ثبت نام نکردن دانشجو در هر نيمسال تحصيلي، انصراف از تحصيل محسوب می شود.

14 - تبصره الحاقی به ماده ۲۱:

در صورتيکه دانشجوی شاهد و ايثارگر به دليل معالجات پزشکي و صدمات ناشي از جنگ و يا آلام متأثر از آن، دچار وقفه تحصيلي به ميزان حداكثر 2 نيم سال شود، با تأييد ستاد مي تواند ادامه تحصيل دهد و آن مدت جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود.

تبصره. تصميم گيری در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوی منصرف از تحصيل بر عهده شورای آموزشي دانشگاه است.

ماده 23- دانشجوی دوره های كارداني و كارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از يك رشته يا گرايش به رشته يا گرايش ديگر تحصيلي در همان دانشگاه تغيير رشته يا گرايش دهد:

الف) وجود رشته يا گرايش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه.

ب) موافقت گروه آموزشي مبدأ و مقصد و با تأييد شورای آموزشي دانشگاه.

ج) كمتر نبودن نمره های اكتسابي دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمايشي ذی ربط از نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آن رشته يا گرايش در دانشگاه ودر سال پذيرش با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور.

د) امکان ادامه تحصيل دانشجو در رشته يا گرايش جديد در سنوات مجاز باقيمانده.

15 - تبصره الحاقی به ماده ۲۳:

دانشجوی شاهد و ايثارگری كه به تشخيص كميته منتخب ستاد توانايي ادامه تحصيل در رشته خود را نداشته باشد، مي تواند به رشته ديگری در همان دوره و در ساير گروه های آزمايشي تغيير رشته دهد. در صورتي كه تغيير رشته، منوط به تغيير محل تحصيل دانشجو باشد، با تأييد و معرفي اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر سازمان امور

دانشجويان، درخواست دانشجو در شورای موارد خاص مركزی مطرح خواهد شد.

تبصره. دانشجو صرفاً در هر دوره تحصيلي برای يك بار مي تواند با رعايت شرايط اين ماده، تغيير رشته يا گرايش دهد.

16 - تبصره الحاقی به تبصره ماده ۲۳:

برای دانشجويان شاهد و ايثارگر تغيير رشته با تشخيص ستاد و حداكثر دوبار امکان پذير مي باشد.

ماده 25- تغيير رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذكر شده در ماده 23 امکان پذير است.

17 - تبصره الحاقی به ماده ۲۵:

تغيير گرايش دانشجويان شاهد و ايثارگر مقطع كارشناسي ناپيوسته با تشخيص كميته منتخب ستاد و برای يك بار انجام مي گيرد.

ماده 26- میهمانی و انتقال دانشجو مطابق آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره های كارداني و كارشناسي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب وزارت انجام مي شود.

18 - تبصره الحاقی به ماده ۲۶:

كليه دانشگاه ها و موسسات آموزشي موظفند در هر نيم سال تحصيلي با انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر مطابق آئين نامه نقل و انتقال مصوب شورای طرح و برنامه شاهد موافقت نمايند. بهره مندی دانشجويان شاهد و ايثارگر از آئين نامه مذكور مانعي برای استفاده از ميهماني و انتقال از طريق "آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره های كارداني، كارشناسي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي" نمي باشد.

ماده 27- انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط (موضوع مواد - 28 ، 27 ، 26 ، 25 ( و با كسب موافقت دانشگاه های مبداء و مقصد، فقط برای يك بار امکانپذير است.

19 - تبصره الحاقی به ماده ۲۷:

انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش برای دانشجويان شاهد و ايثارگر مطابق با تبصره های الحاقي به مواد 23 ، 25 و 26 انجام مي گيرد.

ماده 28- معادل سازی و پذيرش واحدهای درسي گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل اجرايي مصوب شورای آموزشي دانشگاه امکان پذير است.

20 - تبصره الحاقی به ماده ۲۸:

پذيرش كليه دروس قابل تطبيق، با نمره 10 و بالاتر دانشجوی شاهد و ايثارگر ميهماني، انتقال و انتقالي توأم با تغيير رشته توسط دانشگاه مقصد الزامي است. )تشخيص قابل تطبيق بودن دروس در صلاحيت گروه آموزشي دانشگاه مقصد مي باشد.(

تبصره 1. به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل سازی شده، يك نيمسال از سنوات مجاز تحصيلي دانشجو كاسته مي شود.

تبصره 2. معادل سازی دروس صرفاً در شيوه های آموزشي هم عرض زير صورت مي گيرد:

الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نيمه حضوری يا غيرحضوری.

ب) نيمه حضوری به نيمه حضوری و غيرحضوری.

ج) غيرحضوری به غيرحضوری.

ماده 29- ملاک دانش آموختگي برای دوره های كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته داشتن ميانگين كل حداقل 12 در پايان دوره است.

تبصره. چنانچه ميانگين كل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهای درسي آن دوره كمتر از 12 باشد تنها يك نيمسال با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي به وی فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر 20 واحد از درسهايي كه با نمره كمتر از 12 گذرانده است، ميانگين كل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصيلي دوره را دريافت كند در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود.

21 - تبصره الحاقی به تبصره ماده ۲۹:

در صورت تأييد كميته منتخب، به دانشجوی شاهد و ايثارگر دو نيم سال فرصت داده مي شود تا با گذراندن حداكثر 30 واحد معدل كل خود را حداقل به 12 برساند.

ماده 30- در صورتي كه دانشجوی منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته حداقل 68 واحد درسي  (شامل حداكثر 10 واحد دروس عمومي و مابقي از ساير دروس دوره) را بانمره قبولي گذرانده و ميانگين كل دروس گذرانده وی 12 يا بالاتر باشد، در اين صورت مي تواند مدرک دوره كارداني همان رشته را دريافت كند. در غير اين صورت، به دانشجوی مذكور و همچنين به دانشجوی منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته، فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

22 - تبصره الحاقی به ماده ۳۰:

در صورتي كه ميانگين نمرات واحدهای گذرانده دانشجوی شاهد و ايثارگر منصرف يا محروم از تحصيل مقطع كارشناسي 10 و بالاتر باشد و حداقل 70 واحد درسي را گذرانده باشد يك نيم سال جهت جبران معدل كل اعطا مي گردد. مبنای محاسبه معدل، مي تواند دروس گذرانده مجاز با نمره بالای 12 قرار بگيرد.

تبصره 1. در صورتي كه دانشجوی منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحدهای مورد نياز دوره كارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد در اين صورت دانشگاه دروسي را ملاک ميانگين كل برای صدور مدرک كارداني قرار مي دهد كه ميانگين كل دانشجو در آن دروس، 12 يا بالاتر شود.

تبصره 2. صدور مدرک كارداني حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره كارداني مصوب در آن رشته يا مجری بودن دانشگاه محل تحصيل دانشجو انجام مي شود.

 

دانلود فایل pdf