طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ارتقاء سطح علمي و رشد استعدادهای دانشجويان از وظايف و اهداف اصلي هر نظام آموزشي است. اين امر در سطح دانشگاه سیستان و بلوچستان به ويژه برای دانشجويان شاهد و ايثارگر كه همواره مورد تأكيد حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبری بوده اند، حائز اهميت مي باشد. لذا به منظور ارتقای دانشجويان شاهد و ايثارگر، در حوزه های آموزشي و پژوهشي، این طرح تدوين شده است.

 

ماده 1 : تعاریف

·  دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان

·  رئيس دانشگاه: رئيس دانشگاه سیستان و بلوچستان

·  معاون دانشگاه: معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه سیستان و بلوچستان

·  اداره كل: اداره كل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه سیستان و بلوچستان

·  مديركل: مديركل امور دانشجويان و كاركنان شاهد و ايثارگر دانشگاه سیستان و بلوچستان

·  استاد مشاور: استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه سیستان و بلوچستان

·  دانشجويان: دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه سیستان و بلوچستان

·  دفتر: دفتر شاهد و ايثارگر

 

ماده 2: اهداف

۲-۱. تبيين اهداف، وظايف، تشکيلات و تعيين روابط حاكم بين اجزای سيستمي كه وظيفه برنامه ريزی، نظارت، هدايت و ارتقای سطح تحصيلي دانشجويان را دارد؛

۲-۲.  ارتقاء وضعيت آموزشي دانشجويان؛

۲-۳.  هدايت تحصيلي و شکوفايي استعدادها و توانمندی های دانشجويان جهت ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تکميلي و همچنين ورود به بازار كسب وكار.

 

ماده 3: راهبردها

۳-۱. برنامه ريزی، هدايت، نظارت و ارزيابي مستمر بر روند تحصيلي دانشجويان؛

۳-۲. تقدير و تشويق دانشجويان ممتاز و دانشجوياني كه ارتقاء معدل داشته اند، جهت ترغيب آنان به فعاليت های بيشتر علمي و پژوهشي؛

۳-۳. شناسايي استعدادها و توانايي های بالقوه دانشجويان و پيگيری و تلاش برای يافتن راه حل های مناسب در چارچوب قوانين و امکانات برای كمك به رشد و شکوفايي استعدادها، تأمين نيازها و رفع موانع؛

۳-۴. تشويق و هدايت دانشجو به سمت فعاليت های علمي و فرهنگي به صورت گروهي جهت افزايش توانمندی های آنان در انجام فعاليت های جمعي و حس خودباوری؛

۳-۵. كمك به دانشجويان برای غلبه بر مشکلاتي كه در طول دوران تحصيل با آن ها روبرو مي شوند.

 

ماده ۴. كليه دانشجويان مقطع کارشناسی كه دارای يکي از مصاديق ايثارگری ذيل باشند، تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرند:

۴-۱. فرزند و همسر شهيد؛

۴-۲. جانبازان 25%  و بالاتر، همسر و فرزندان آن ها؛

۴-۳. آزادگان، همسر و فرزندان آن ها؛

۴-۴. ساير دانشجوياني كه مطابق قوانين از طريق سهميه ايثارگری وارد دانشگاه شده اند.

 

ماده 5: شرایط و نحوه انتخاب استاد مشاور

استاد مشاور از بين اعضای هيئت علمي (با الويت اعضای هيئت علمي شاهد و ايثارگر) تمام وقت، هم رشته و يا هم سنخ با رشته دانشجو، به پيشنهاد رئيس دانشکده، با تأييد مديركل و با حکم معاون دانشگاه به مدت 4 نيم سال تحصيلي متوالي انتخاب مي شود.

تبصره ۱: انتخاب مجدد استاد مشاور بلامانع است.

تبصره 2: هر استاد مشاور بايد حداقل 5 و حداكثر 20 دانشجو را در هر نيم سال تحصيلي تحت راهنمايي خود قرار دهد.

تبصره ۳: اداره كل موظف است فعاليت های استاد مشاور را رصد نموده و بر اساس ارتقاء تحصيلي دانشجويان و نيز نحوه انجام وظايف محوله، هر نيم سال تحصيلي ارزيابي خود را از استاد مشاور به معاونت ارسال كند.

 

ماده 6: شرح وظایف استاد مشاور

۶-۱. آشنا كردن دانشجويان به ويژه نودانشجويان با مقررات و ضوابط آموزشي دانشگاه؛

۶-۲. شناخت استعدادها و توانايي های بالقوه دانشجويان و كمك به رشد و شکوفايي آن ها؛

۶-۳. پيشنهاد تشويق دانشجويان موفق و ساعي به دفتر و اداره كل؛

۶-۴. تشکيل پرونده تحصيلي برای دانشجويان تحت پوشش، به منظور كنترل و ارزيابي مستمر وضعيت تحصيلي آنان؛

۶-۵. اختصاص حداقل يك ساعت وقت مشاوره برای هر دانشجو در طول يك ماه؛

تبصره: لازم است استاد مشاور زمان برگزاری اين جلسات را قبلا به اطلاع دانشجويان تحت پوشش خود برساند.

۶-۶. برقراری ارتباط بين دانشجويان و دفتر برای شركت آن ها در كلاس های تقويتي؛

۶-۷. استفاده از ظرفيت دانشگاه برای كمك به دانشجويان در جهت غلبه بر مشکلات آن ها در طول دوران تحصيل؛

۶-۸. شركت در جلساتي كه در طول سال توسط اداره كل برای توجيه و آموزش استادان مشاور برگزار مي كند؛

۶-۹. تدوين و ارائه گزارش عملکرد در پايان هر نيم سال تحصيلي در قالب فرم های تهيه شده.

 

دانلود فایل pdf