مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویان شاهد و ایثارگر مشمول تسهیلات آموزشی:

-1  جانبازان 25% و بالاتر

-2  آزادگان

-3  همسر و فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر(

-4  جانباز با حد اقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داو طلبانه در جبهه

-5  رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

 

ماده 7- تعداد واحدهای درسي را كه دانشجو بايد در هر نيمسال تحصيلي در اين دوره اخذ  نمايد حداقل 8 و حداكثر 12 است.

1 - تبصره الحاقی به ماده ۷:

دانشجوی شاهد و ايثارگر مجاز است در طول دوره تحصيلي صرفاً در يك نيمسال كمتر از 8 واحد درسي اخذ نمايد و يا تعداد واحدهای انتخابي را به كمتر از 8 واحد تقليل دهد.

ماده 8- ارزشيابي تحصيلي : ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال نبايد از 14 كمتر باشد.

2 - تبصره الحاقی به ماده ۸:

در صورتي كه معدل كل نمرات دانشجوی شاهد و ايثارگر 13 و بالاتر باشد به اين تعداد يك نيمسال اضافه مي شود.

ماده 10- ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد، در غير اين صورت، دانش آموخته دوره كارشناسي ارشد شناخته نمي شود.

تبصره. دانشجويي كه پس از گذراندن تمامی دروس مقطع، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وی به پايان نرسيده باشد مي تواند دروسي را كه در آنها نمره كمتر از  14 احراز كرده است، فقط در يك نيمسال تکرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل، دانش آموخته مي شود. دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند، از ادامه تحصيل محروم مي شود و مدركي دريافت نمي كند.

3 - تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۰:

نمرات كمتر از 14 و يا مردودی حداكثر دو درس دانشجويان شاغل به تحصيل شاهد و ايثارگر از كارنامه تحصيلي حذف و در ميانگين نمرات آنان محسوب نمي شود، مشروط براينکه نمرات هر يك از دروس مذكور پس از اخذ مجدد كمتر از 14  نباشد، جايگزيني نمره درس اختياری مردودی با درس ديگر اختياری بلامانع است.

4 - تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰:

دانشجوی شاهد و ايثارگری كه به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا آلام متأثر از آن موفق به انجام فعاليت های مربوط به درس ناتمام نشود (غير از پايان نامه)، تا پايان اولين نيم سال تحصيلي پس از بازگشت به تحصيل با تشخيص و تأييد كميته منتخب ستاد فرصت دارد نمره ناتمام را به نمره قطعي تبديل نمايد.

ماده 11- حضور و غياب: حضور دانشجو در تمامي برنامه های درسي و ديگر فعاليت های-آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است، غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 16 / 3 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

5 - تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱:

در صورتيکه به تشخيص كميسيون پزشکي يا پزشك معتمد دانشگاه و تأييد كميته منتخب، درمان صدمات ناشي از جنگ يا آلام متأثر از آن مستلزم عدم حضور دانشجوی شاهد و ايثارگر به ميزان بيش از 16 / 3 ساعات كلاس باشد آن درس حذف مي شود.

تبصره 1. در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس، بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه، موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي شود. در اين صورت رعايت حد نصاب 8 واحد در آن نيمسال الزامي نيست. ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل برای دانشجو نيمسال الزامي نيست. ولي آن نيمسال از نظر طول تحصيل برای دانشجو يك نيمسال كامل محسوب مي شود.

تبصره 2. غيبت در شيوۀ پژوهشي، ارزيابي ناموفق واحدهای پژوهشي اخذ شده در آن نيمسال است كه طبق نظر هيأت داوران در ماده 33 انجام مي شود.

ماده 1۲- غيبت غيرموجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس مي شود.

6 - تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۲:

دانشجوی شاهد و ايثارگری كه به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا آلام متأثر از آن موفق به شركت در امتحان درس يا دروسي نگردد، با تأييد كميته منتخب ستاد ميتواند حداكثر تا پايان نيمسال بعد در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايد، در غيراين صورت آن درس يا دروس حذف مي شود.

تبصره 1. در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه موجه تشخيص داده شود، درس مزبور حذف مي شود.

ماده 1۳- مرخصي تحصيلي: دانشجوی دوره كارشناسي ارشد در هر سه شيوه مي تواند حداكثر يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد، مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

7 - تبصره الحاقی به ماده ۱۳:

علاوه بر يك ترم مرخصي مجاز، برای دانشجوی شاهد و ايثارگر در صورتي كه مرخصي تحصيلي برای معالجات ناشي از جنگ يا آلام متأثر از آن باشد، با تأييد كميته منتخب ستاد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود.

ماده 1۵- طول دوره: طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر 2 سال مشتمل بر 4 نيمسال تحصيلي است.

تبصره. در موارد استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شورای تحصيلات تکميلي دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت تحصیل نبايد از 5 / 2 سال تجاوز نمايد.

8 - تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۵:

در صورت تشخيص ستاد، يك نيم سال به حداكثر سنوات تحصيلي دانشجوی شاهد و ايثارگر افزوده مي شود.

9 - تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۵:

در صورتيکه دانشجوی شاهد و ا يثارگر به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا آلام متأثر از آن دچار وقفه تحصيلي گردد، حداكثر پس از گذشت 4 نيم سال تحصيلي با تأييد ستاد و با هماهنگي استاد راهنما، مي تواند ادامه تحصيل دهد.

ماده 16- انتقال، تغيير رشته و مهمان

انتقال و تغيير رشته در هر سه شيوه دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.

۱۰ - تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۶:

در صورتيکه دانشجوی شاهد و ايثارگر به دليل درمان صدمات ناشي از جنگ يا آلام متأثر از آن قادر به ادامه تحصيل در دانشگاه نباشد با پيشنهاد ستاد مبدأ و تأييد و معرفي اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع و تصويب كميسيون بررسي موارد خاص مركزی به دانشگاه ديگری انتقال مي يابد.

 

دانلود فایل pdf