معاون مدیر برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی


معاون مدیر برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی

مهدی برزوئی

شماره تماس: 05431136349

  شرح وظایف
 
  1. تهیه دستورالعمل‌ها و فرم‌های پیش‌بینی بودجه سالیانه دانشگاه ، واحدهای اقماری و پیگیری دریافت آن‌ها.
  2. پیش‌بینی و تنظیم لایحه بودجه سالیانه بر اساس تلفیق بودجه پیشنهادی واحدهای دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذیربط.
  3. تنظیم موافقت‌نامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور مبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان.
  4. پیگیری و دریافت گزارشات دوره‌ای مستمر عملکرد بودجه از معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت مالی.
  5. تهیه گزارشات تحلیلی دوره‌ای و سالانه شامل بودجه، تخصیص و عملکرد برای مراجع تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مسئولین دانشگاه.
  6. پیگیری و هماهنگی با وزارت عتف و سازمان برنامه و بودجه جهت امور مربوط به جذب اعضای علمی و کارکنان و پاداش پایان خدمت اعضای بازنشسته.