کارشناس مسئول آموزش کارکنان


کارشناس مسئول آموزش کارکنان

مرتضی ترقویی

شماره تماس: 05431136274

  شرح وظایف
 
  1. تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهای توانمندسازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه.
  2. مطالعه و بررسی در زمینه ارزیابی آموزشی و روشهای افزایش کمی و کیفی آموزشهای بدو و حین خدمت کارکنان.
  3. مراقبت در نحوه برگزاری، سنجش و ارزیابی دوره های آموزشی.
  4. برنامه ریزی و نظارت بر نیاز سنجی آموزشی کارکنان.
  5. ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین دوره های آموزشی.
  6. برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده.
  7. نظارت بر تشکیل شناسنامه آموزشی کارکنان و به روز نگهداشت آنها.