تاریخ های مهم

جلسات دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه در سال 1400

جلسه اول : پنجشنبه 10 تیر

جلسه دوم : پنجشنبه 8 مهر

جلسه سوم : پنجشنبه 27 آبان

جلسه چهارم : پنجشنبه 30 دی

جلسه پنجم : پنجشنبه 19 اسفند