تاریخ های مهم

جلسه هفتم:
صبح و عصر پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱

جلسه هشتم:
صبح پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱

جلسه نهم:
صبح و عصر پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱