مدیریت

مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت - دبير هيأت نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت استاني
دکتر علیرضا رضوانی تلفن:31136295 فکس:05433443387 پست الکترونیک: ali@hamoon.usb.ac.ir