شهریه

شهریه:

شهریه دریافتی از دانشجویان شهریه پرداز بر اساس نرخ نامه ای که در هر سال در هیات امنای دانشگاه تصویب می شود دریافت می گردد.

 

تبصره1:

دانشجویان شهریه پرداز مکلف به پرداخت شهریه می بایست هزینه های مربوطه را حداکثر تا قبل از انتخاب واحد ترم بعد تسویه حساب نمایند.

تبصره:2

طبق آئین نامه صادره از وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشجویان شهریه پرداز در صورت انصاف یا انتقال به سایر دانشگاه ها علاوه بر هزینه های مربوطه تا تاریخ انصراف یا انتقال، موظف به پرداخت هزینه های مربوط به انتقال یا انصراف نیز می باشند.