اخبار و اطلاعیه ها

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی ایرانشهر، سرباز و راسک

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/12 دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی شهرستان ایرانشهر، راسک و سرباز بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگرو...

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی چابهار و نیکشهر

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله از تاریخ 1402/10/03 لغایت 1402/10/05 از مؤسسات و مراکز آموزش عالی شهرستان چابهار و نیکشهر بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و...

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسه غیردولتی- غیرانتفاعی هاتف زاهدان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 1402/09/21 از مؤسسه غیردولتی- غیرانتفاعی هاتف زاهدان بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می شود.
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاه پیام نور زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاه پیام نور زاهدان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله درتاریخ 1402/09/20 از دانشگاه پیام نور زاهدان بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می شود.
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده علوم قرآنی زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشکده علوم قرآنی زاهدان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 1402/09/21 از دانشکده علوم قرآنی زاهدان بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می شود.
بازدید دوره ای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاه فرهنگیان زاهدان

بازدید دوره ای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از دانشگاه فرهنگیان زاهدان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 1402/09/18 از پردیس فرهنگیان شهیدمطهری و پردیس فرهنگیان رسالت زاهدان بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از آموزشکده های فنی و حرفه ای زاهدان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از آموزشکده های فنی و حرفه ای زاهدان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله از تاریخ 1402/09/13 لغایت 1402/09/14 از آموزشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر زاهدان، آموزشکده فنی و حرفه ای شهید عارفی زاهدان و آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ز...
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی زاهدان2

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی زاهدان2

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 1402/09/11 از مرکز علمی کاربردی زاهدان2 بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می شود.
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی زاهدان1

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی زاهدان1

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 1402/09/11 از مرکز علمی کاربردی زاهدان1 بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می شود.
بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان

بازدید هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مرکز علمی کاربردی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در راستای اجرای فعالیت های محوله در تاریخ 1402/09/07 از مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی زاهدان بازدید بعمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوطه و هیأت استانی ابلاغ می شود.