کارشناس مسئول طبقه‌بندی مشاغل


کارشناس مسئول طبقه‌بندی مشاغل

سیده سکینه افتخاری

شماره تماس: 05431136273
ایمیل:  pdhr@usb.ac.ir
  شرح وظایف
 
  1. انجام امور مربوط به سامانه سهام موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی: در خصوص اطلاعات و آمار دانشجویان، دانش آموختگان، اعضای هیات علمی وکارکنان دانشگاه برای جذب بودجه در سال.
  2. موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC: جهت رتبه بندی و ارزیابی دانشگاهها و موسسات پژوهشی (تکمیل پرسشنامه الکترونیکی در حوزهای معاونتهای دانشگاه).
  3. تکمیل فرمهای آماری بودجه تفضیلی دانشگاه.
  4. مکاتبات متعدد آماری جهت تکمیل سالنامه آماری استان با ارگانهایی ازجمله استانداری، سازمانها و سایر ادارات کل استان.
  5. تهیه و تنظیم و جمع آوری اطلاعات تخصصی هر یک از معاونتها در جهت تنظیم سالنامه آماری دانشگاه.
  6. تهیه، اجرا و استخراج طرحهای آمارگیری برای تولید آمارهای مورد نیاز و پردازش و تحلیل آن در جهت استفاده از نتایج در برنامه های دانشگاه و همچنین در راستای طرحها و برنامه های وزارت متبوع و مرکز آمار براساس ضوابط ،دستورالعملها، بخشنامه ها و راهکارهای ابلاغی آن مراکز.
  7. انجام هماهنگی های لازم با مراکز آمار و تصمیم گیری نظیر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مرکز آمار ایران برای اتصال آن به پایگاه اطلاعات آماری بخشی وشبکه اطلاع رسانی کشور.
  8. اطلاع رسانی و ارائه آمار های تولید شده.