آرشیو فیلم


کلیپ روز اول گردهمایی مدیران مراکز بهداشت و مشاوره-زاهدان

کلیپ روز دوم گردهمایی مدیران مراکز بهداشت و مشاوره-زاهدان

کلیپ روز سوم گردهمایی مدیران مراکز بهداشت و مشاوره-زاهدان

کلیپ نهایی گردهمایی مدیران مراکز بهداشت و مشاوره-زاهدان