مصوبات هیات ممیزه دانشگاه

مصوبات دوره هفتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 • درج رتبه مجلات علمی و پژوهشی وزارتین و ISC در بند 3 - 1 تقاضای ارتقای همکاران بر اساس سامانه نشریات وزارت عتف و موسسه ISC در کمیته های منتخب و تایید در کمیسیون های تخصصی ذیربط
 • تاریخ جلسات کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی در کاربرگ توسط دبیر کمیته منتخب و رئیس کمیسیون تخصصی درج شود.
 • در صورتی که به هر دلیل یکی از اعضای مدعو کمیته منتخب، علیرغم دعوت نتوانستند در جلسه شرکت کنند مشخصات ایشان در کاربرگ تکمیل، اما غیبت درج شود.
 • برای بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه به دانشیاری در کمیته منتخب حداقل ۲ نفر با مرتبه استادی  و یا دانشیاری مطابق رشته و تخصص متقاضی  و بدون کار مشترک پژوهشی از دانشگاه های تراز اول کشور دعوت شوند و در کاربرگ، نام دانشگاه آنها درج شود.
 • برای بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه به استادی در کمیته منتخب حداقل ۲ نفر با مرتبه استادی مطابق رشته و تخصص متقاضی از دانشگاه های تراز اول کشور و بدون کار مشترک پژوهشی دعوت شوند و در کاربرگ نام دانشگاه آنها درج شود.
 • برای بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه به دانشیاری در کمیسیون تخصصی ۱ نفر با مرتبه استادی و یا دانشیاری مطابق رشته و تخصص متقاضی از دانشگاه های تراز اول کشور و بدون کار مشترک پژوهشی دعوت شوند. در کاربرگ، نام دانشگاه آنها درج شود.
 • برای بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه به استادی در کمیسیون تخصصی ۱ نفر با مرتبه استادی مطابق رشته و تخصص متقاضی از دانشگاه های تراز اول کشور و بدون کار مشترک پژوهشی دعوت شوند. در کاربرگ، نام دانشگاه آنها درج شود.
 • به متقاضیان ارتقا پیشنهاد می شود نسبت به انتشار دستاوردهای پژوهشی خود در مجلات علمی – پژوهشی تخصصی معتبر و شاخص اقدام نمایند.
 • به متقاضیان ارتقا پیشنهاد می شود با توجه به ماهیت رشته و تخصصی خود در انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به سایر بندهای ماده ۳ آیین نامه ارتقا به شرح ذیل توجه لازم داشته باشند:
 • ۳ – ۸: تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف ...
  ۳- ۹ – ۲ : ارائه گزارش علمی طرح های پژوهشی و فناوری با طرف قرارداد خارج از دانشگاه
  ۳ – ۱۰: ارائه اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ شده
  ۳- ۱۱: ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخل کشور یا بین المللی
  ۳- ۱۲: تصنیف و تالیف کتاب
  ۳ – ۱۳: راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به منظور حل مشکلات کشور (کاربردی و دارای سفارش دهنده خارج از دانشگاه)
  ۳ – ۱۴: ارائه کرسی های نظریه پردازی
  ۳- ۱۵: کسب رتبه در جشنواره های داخل کشور و بین المللی