عملکرد هیأت ممیزه

دوره هیات ممیزه تاریخ شروع تاریخ اتمام تعداد پرونده های مصوب استادیاری به دانشیاری تعداد پرونده های مصوب دانشیاری به استادی
اول دی ماه ۱۳۸۴ شهریور ماه ۱۳۸۷ 14 1
دوم مهر ماه ۱۳۸۷ شهریور ماه ۱۳۸۹ 30 6
سوم مهر ماه ۱۳۸۹ شهریور ماه ۱۳۹۱ 33 9
چهارم مهر ماه ۱۳۹۱ شهریور ماه ۱۳۹3 29 1
پنجم مهر ماه ۱۳۹3 آبان ماه ۱۳۹5 25 11
شش دی ماه ۱۳۹5 آذر ماه ۱۳۹7 35 8
هفت خرداد ماه 1398 اردیبهشت ماه 1400 - -