اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی

مهیم  تاش
مهیم تاش
mohimtash@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1398
محبعلی آبسالان
محبعلی آبسالان
m.absalan@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1390 1397
علیرضا آبین
علیرضا آبین
alireza_abin@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1398 1399
حسین آتشی
حسین آتشی
h.ateshy@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1382 1400
حسن آذركیش
حسن آذركیش
hassan.azarkish@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1393 1399
مجید آذرنگ
مجید آذرنگ
azarangmajid@gmail.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1391 1399
محمدجواد آذین فر
محمدجواد آذین فر
j.azinfar@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1388 1400
حامد آرامش
حامد آرامش
ham_aramesh@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1396 1400
علیرضا آقائی
علیرضا آقائی
aghaee@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1378 1396
آزاده آگاه
آزاده آگاه
agah_eng@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1391 1399
حمیدرضا آویشی
حمیدرضا آویشی
hamidrezaavishi@gmail.com
دانشکده هنر و معماری
استادیار
1399 1400
عباسعلی آهنگر
عباسعلی آهنگر
ahangar@english.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد
1380 1400
حسین ابراهیم زاده آسمین
حسین ابراهیم زاده آسمین
ebram291@yahoo.com
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1389 1399
عیسی ابراهیم زاده آكباد
عیسی ابراهیم زاده آكباد
iazh@gep.usb.ac.ir
دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
استاد
1377 1399
علی ابراهیمی
علی ابراهیمی
ebrahimi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1377 1400
حامد احمدزاده
حامد احمدزاده
ahmadzadeh.h.63@gmail.com
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1393 1398
سید علیرضا احمدی
سید علیرضا احمدی
sa.ahmadi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1391 1399
علی احمدی
علی احمدی
beniahmadi@gmail.com
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1382 1399
جواد احمدی شكوه
جواد احمدی شكوه
shokouh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1378 1400
علیرضا احمدی لداری
علیرضا احمدی لداری
ahmadi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر
استادیار
1388 1398
مصطفی اربابی مجاز
مصطفی اربابی مجاز
dr.arbabimojaz@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استادیار
1398 1398