اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی

محبعلی آبسالان
محبعلی آبسالان
m.absalan@theo.usb.ac.ir
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشیار
1390 1396
حسین آتشی
حسین آتشی
h.ateshy@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1382 1397
حسن آذركیش
حسن آذركیش
hassan.azarkish@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1397 1397
محمدجواد آذین فر
محمدجواد آذین فر
j.azinfar@gmail.com
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1388 1396
حامد آرامش
حامد آرامش
ham_aramesh@eco.usb.ac.ir
دانشکده كارآفرینی
استادیار
علیرضا آقائی
علیرضا آقائی
aghaee@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1378 1394
آزاده آگاه
آزاده آگاه
azadeh.agah@yahoo.com
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
عباسعلی آهنگر
عباسعلی آهنگر
ahangar@english.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1380 1397
علی ابراهیمی
علی ابراهیمی
ebrahimi@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1377 1395
حامد احمدزاده
حامد احمدزاده
ahmadzadeh.h.63@gmail.com
دانشکده ریاضی
استادیار
1393 1396
سید علیرضا احمدی
سید علیرضا احمدی
sa.ahmadi@math.usb.ac.ir
دانشکده ریاضی
استادیار
1391 1396
علی احمدی
علی احمدی
beniahmadi@gmail.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
جواد احمدی شكوه
جواد احمدی شكوه
shokouh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1378 1397
مهدی اژدری مقدم
مهدی اژدری مقدم
mazhdary@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1382 1396
ناصر اسدی
ناصر اسدی
naserasadi@yahoo.com
دانشکده علوم پایه
استادیار
1395 1396
خدیجه اسدی سروستانی
خدیجه اسدی سروستانی
asadi.kh@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استادیار
مرضیه اسفندیاری
مرضیه اسفندیاری
m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد
استادیار
1393 1397
هادی اسماعیلی درمیان
هادی اسماعیلی درمیان
esmaeeli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
مربی
1392 1393
مجتبی اشهدی
مجتبی اشهدی
mo_ashhadi@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1389 1397
نیلوفر اكبرزاده تربتی
نیلوفر اكبرزاده تربتی
n.akbarzadeh@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استادیار
1376 1396
قدسیه اكبری
قدسیه اكبری
q.akbari110@theo.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مربی
1391 1394