روسای دانشگاه سیستان و بلوچستان
از بدو تاسیس تا کنون
نام و نام خانوادگی
تاریخ
محمد جعفر جدبابایی (1353 تا 1357)
فضل ا... صدر (1357تا 1357)
امیر گمشادزهی (1357 تا 1359)
نصرا... کاظمی کامیاب (1359 تا 1360)
سید مجدالدین میرحسینی (1360 تا 1361)
نصرا... کمالیان (1361 تا 1364)
عطاا... کوهیان (1364 تا 1368)
حبیب ا... دهمرده (1368 تا 1377)
علی اصغر رستمی ابوسعیدی (1377 تا 1381)
احمد اکبری (1381 تا 1390)
علیرضا رضوانی (1390 تا 1393)
علیرضا بندانی (1393 تا 1397 )
غلامرضا رضایی (1397 تا ... )