دکتر فرهاد شهرکی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان


دکتر علیرضا رضوانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان


دکتر ولی مهدی نژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان


دکتر محمود خسروی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان


سیده سمیرا حسینی جنگجو

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور زاهدان


دکتر منصور نیک پناه

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان


ابراهیم بامری

نماینده دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان