اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور

تركيب كارگروه دانشگاه پيام نور:


۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني
۲- دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه
۳- رئيس واحد استاني دانشگاه پيام نور
۴- يك نفر از اعضاي هيأت علمي پيام نور استان با معرفي رئيس دانشگاه پيام نور استان به هيأت استاندكتر فرهاد شهرکی

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر عباس اويسي

سرپرست دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان


سیده سمیرا حسینی جنگجو

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پيام نور زاهدان


دكتر نورمحمد یعقوبی

معاون طرح و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان


دكتر عليرضا رضوانی

دبير هيأت نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان