خدمات قابل ارائه توسط مرکز


خدمات قابل ارائه توسط مرکز

  • کشت بافت و ریز ازدیادی انواع گیاهان داروئی و زینتی در حداقل زمان ممکن و به تعداد مورد نیاز

  • برگزاری دوره ها و کارگاه­های آموزشی مرتبط با کشت بافت انواع گیاهان داروئی و زینتی برای مراکز و موسسات بنابه درخواست

  • جمع آوری و تعیین پراکنش جغرافیائی انواع گیاهان بومی استان

  • شناسایی نمونه های گیاهی

  • بررسی های فیتوشیمیائی گیاهان منجمله؛ استخراج اسانس و عصاره ،اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی، اندازه گیری پروتئین و فنل کل

  • الکتروفورز پروتئین به روش SDS-PAGE

  • مشاوره و همکاری در اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجوئی