پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا


پژوهشكده علوم زمین و جغرافیا

پژوهشكده علوم زمین و جغرافیا بعنوان اولین و تنها پژوهشكده دانشگاه که دارای اساسنامه و هیأت امناء مي باشد، بر اساس مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1380 با سه گروه پژوهشي کار خود را شروع نموده است و طي این مدت با مطالعه بیش از 131 طرح تمام شده و طرح های در دست مطالعه که همه طرح ها تقاضا محور بوده اند، توانسته است در فراهم کردن بستر توسعه همراه با تحقیق و در راستای پیوند دانشگاه و صنعت گامي بلند و ماندگار بردارد.

در همین راستا و در جهت چابك سازی و تخصص گرایي بیشتر و پاسخ به نیاز دستگاه های اجرایي و آینده نگری، چهار گروه تخصصي دیگر در فروردین 1395تصویب و ابلاغ گردید.