انتشارات


انتشارات

در پژوهشکده فناوری نانو و با همکاری گروه مهندسی مکانیک دانشگاه مجله علمی- پژوهشی در زمینه فرایندهای انتقال در ابعاد ریز به زبان انگلیسی به چاپ میرسد که  گامی ارزشمند در بهبود و پیشرفت علمی دانشگاه و همچنین شکوفایی و رشد استعدادهای محققان عرصه نانو می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه این نشریه می توان به وب سایت مجله مراجعه نمود.

 

Transport Phenomena in Nano and Micro Scales (Abbreviation: Transp Phenom Nano Micro Scales).

 

Indexing and Abstracting: