اعضای هیات علمی

پژوهشکده فناوری نانو  از میان اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و سایر دانشگاهها و مرکز تحقیقاتی اساتید مرتبط با تحقیقات نانو را به همکاری دعوت می نماید. این همکاری در قالب چهار گروه پژوهشی می باشد.

این گروههای پژوهشی عبارتند از:

 1-      گروه پژوهشی نانوساختارها و نانوکاتالیستها

هر مادهای از سه بعد تشکیل شده است. اگر حداقل یکی از این ابعاد در مقیاس نانو باشد (بین 1 تا 100 نانومتر) به این ماده، یک مـاده نانوساختـار گفتـه مـیشود. همچنین به بعدی کـه در مقیـاس نانو نباشد اصطالحا بعـد آزاد گفته میشود، زیرا هر مقداری میتواند داشته باشد. مواد نانساختار به شکل نانوذره، نانولوله، نانوسیم و ... وجود دارند. این گروه پژوهشی به سنتز، شبیه سازی و مشخصه یابی مواد نوین نانوساختار که با توجه به کاربرد مورد نظر خواص مناسب را از خود نشان دهند اختصاص دارد.

اصطلاح «نانو کاتالیزگری» را بصورت یک فرایند کاتالیستی شامل ذرات فلزی نانوذره خوشه‌های آن‌ها و اکسیدها یا ترکیبات دیگر که در آغاز در محیط واکنش قرار داده شده یا در واکنش یا در نتیجه محصولات تشکیل شده‌است تعریف می‌کنیم. کاتالیزگری بصورت یک هم بست یا پل عمل می‌کند که زمینه‌های زیادی شامل فیزیک حالت جامد-مهندسی شیمی-فیزیک نظری و شیمی را کنار هم می‌آورد. در نتیجه مفهوم اصلی در کاتالیزگری با ترکیب شیمیایی سطح و روشهای کنترل آن مرتبط است.

 

2-     گروه پژوهشی نانوانرژی و نانوافزاره ها

نانوافزاره ها شامل سنسورها و عملگرهاییست که در ابعاد نانوساخته میشوند و بدلیل کوچک بودن ابعاد آنها، علاوه بر پیچیده تر شدن تئوری اساسی حاکم برعملکرد آنها کاربردهای ویژه ای پیدا کرده اند. از جمله این نانوافزاره ها، برداشت کننده های انرژی هستند که قادر به تولید انرژی از تمام انواع انرژیهای دردسترس محیطی و پاک میباشند و زمینه جدیدی از علم بنام نانوانرژی را تشکیل داده اند.

 

3-     گروه پژوهشی  نانوکامپوزیت ها

در صورتی که فاز پراکنده مورد استفاده در کامپوزیت نانو ذره باشد، مادهٔ ترکیبی، نانو کامپوزیت خواهد بود. انواع نانو کامپوزیت‌ها شامل: نانو کامپوزیت‌های پایه پلیمری، نانو کامپوزیت‌های پایه سرامیکی و نانو کامپوزیت‌های پایه فلزی می‌باشند که کاربردهای بسیاری در صنایع ساختمانی، نظامی و هوافضا دارند. در برخی از نانو کامپوزیت‌های پلیمری از پلیمرهای زیست تخریب پذیر و زیست سازگار برای استفاده در مصارف پزشکی نیز استفاده می‌شود.

 

4-     گروه پژوهشی نانوبایوتکنولوژی

استفاده از فناوری نانو در علوم زیستی به تولد گرایش جدیدی از این فناوری منجر شده است یعنی نانوبیوتکنولوژی. کاربردهای نانو ذره‌ها در زیست شناسی و پزشکی عبارتند از: نشانگرهای زیستی فلورسنت ، ترابری دارو و ژن ، تشخیص زیستی پاتوژنها ، تشخیص پروتئینها ، جستجو در ساختار DNA ، مهندسی بافت ، تخریب تومور از طریق گرمادهی به آن و بهبود تباین (کنتراست).