کارشناسان


کارشناسان

افسانه نارویی

سمت: کارشناس پژوهشی و آموزشی - رابط ستاد فناوریهای نانو

تخصص: کارشناس ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب

تلفن/ نمابر: 985433452338+

پست الکترونیک: a.narooei۹۱@gmail.com

مدت همکاری: از 1392 تاکنون

میترا مشیری ترخانی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

تخصص: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- نانوسیال

تلفن/ نمابر: 985433452338+

پست الکترونیک: mitra.moshiri@yahoo.com

مدت همکاری: از 1393 تاکنون

حوا ارتشیدار

سمت: حسابدار

تخصص: فوق دیپلم حسابداری

تلفن: 985431136325+

مدت همکاری: از 1386 تا کنون

سحر درویش

سمت: کارشناس پژوهشی (دفتر تهران)

تخصص: کارشناس مهندسی شیمی

تلفن: 985431136109+

پست الکترونیک: sahar.darvish@gmail.com

مدت همکاری: از 1386 تا کنون