همکاران پژوهشی


همکاران پژوهشی

حسن آذركیش
حسن آذركیش
hassan.azarkish@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1393 1399
مهدی اژدری مقدم
مهدی اژدری مقدم
mazhdary@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1382 1400
سیدمسعود بركاتی
سیدمسعود بركاتی
smbaraka@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1400
امین بهزادمهر
امین بهزادمهر
amin.behzadmehr@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1376 1400
حامد خسروی
حامد خسروی
hkhosravi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1395 1400
عبدالمحمود داورپناه
عبدالمحمود داورپناه
a.m.davarpanah@phys.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1382 1400
رهبر رحیمی
رهبر رحیمی
rahimi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1376 1400
علیرضا رضوانی
علیرضا رضوانی
ali@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1300 1400
قدرت اله رودینی
قدرت اله رودینی
ghodratollah.roudini@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1378 1398
حمیده سراوانی
حمیده سراوانی
saravani@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
دانشیار
1381 1401
مهدی شفیعی آفارانی
مهدی شفیعی آفارانی
shafiee@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1388 1400
فرهاد شهركی
فرهاد شهركی
fshahraki@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1380 1400
عبدالرضا صمیمی
عبدالرضا صمیمی
a.samimi@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استاد
1382 1401
احمدرضا عباسیان
احمدرضا عباسیان
abbasian@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1395 1400
حامد فرزانه
حامد فرزانه
hamed.farzaneh@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1395 1395
طاهره فنایی شیخ الاسلامی
طاهره فنایی شیخ الاسلامی
tahere.fanaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1383 1398
درمحمد كردی تمندانی
درمحمد كردی تمندانی
dor_kordi@science.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1387 1400
مسعود كیخوائی
مسعود كیخوائی
kaykhaii@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1380 1400
داود محبی كلهری
داود محبی كلهری
davoodmk@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
دانشیار
1388 1400
حمید مقدم دیمه
حمید مقدم دیمه
h.moghadam@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1393 1398
مهری مهرجو
مهری مهرجو
mehrjoo@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1400
علی اكبر میرزائی
علی اكبر میرزائی
mirzaei@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1370 1400
میثم نوروزی فر
میثم نوروزی فر
mnoroozifar@chem.usb.ac.ir
دانشکده علوم پایه
استاد
1379 1398