پروژه ها


پروژه ها

اعضاء هیئت علمی همکار با پژوهشکده فناوری نانو پروژه هایی را در ارتباط و همکاری مستمر با شرکتها و صنایع استانی و ملی در قالب گروههای پژوهشی به انجام میرسانند.

این پروژه ها یا بر اساس طرح های مصوب سالانه خود ارگانها میباشد و یا بر اساس نیازهای استانی و کشوری از طرف اعضای پژوهشکده پیشنهاد میگردد.

 

گروه های پژوهشی فعال در پژوهشکده به شرح زیر است:

1-      گروه پژوهشی نانوساختارها، نانوغشاء و نانوکاتالیستها

2-     گروه پژوهشی نانوانرژی و نانوافزاره ها

3-     گروه پژوهشی نانوسرامیک و نانوکامپوزیت

4-     گروه پژوهشی نانوبایوتکنولوژی

 

در این راستا تاکنون پروژه های بسیاری در قالب پروژه های دانشجویی و پروژه های بنیادی و یا صنعتی در پژوهشکده به انجام رسیده است.

 

به منظور ارتقاء هر چه بیشتر فعالیتهای پژوهشی و جهت دهی مناسب آنها، از اساتید، محققان و دانشجویان دعوت میشود که جهت همکاری در قالب پروژه های تعریف شده و یا پیشنهاد پروژه در جهت رفع نیازهای استانی و ملی با مدیریت پژوهشکده تماس حاصل فرمایند.