مدیریت

مهدی مرتضوی
رئیس پژوهشکده
مهدی مرتضوی
mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشیار
1383 1399

شماره داخلی: 2649

شماره مستقیم:05431132649