تماس با ما


تماس با ما

 
آدرس: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، پژوهشکده فناوری نانو
 
 

اطلاعات تماس با پژوهشکده:

تلفن: 33۴۵۲۳۳۸-98۵۴+

نمابر : 33۴۵۲۳۳۸-98۵۴+

پست الکترونيک: Nano@usb.ac.ir