رویدادها

 

 

 

کنفرانس بین المللی مجازی

 

باستان شناسی ایران و مناطق همجوار

 

31-30 تیر 1399

 

 

در اینجا چهار لینک برای شما قرار گرفته،  ادوبی کانکت خاص سیستم خودتان را دانلود کنید.

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro