تماس با ما

آدرس دبیرخانۀ گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان:
زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی


صندوق پستی: 655-98135

تلفن: 31136527-054