نشست های داخلی

 

همایش دومین دور گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان که در تاریخ 2-1 اسفند ماه 1397  با موضوع

" تعاملات دانشگاهی و آموزش؛ محور توسعه پایدار ایران و افغانستان" در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
 

 

همچنین چهارمین دور گفتگوهای فرهنگی که تا پایان سال جاری در دانشگاه بیرجند خواهد شد.