هدف

                                                             

                                                                                                  هدف گفتگوهای فرهنگی


فرهنگ، نتیجۀ زندگی گروهی و تعاملات جمعی است و انسان ها جزیی از جهان پیرامون خود هستند. گفت و گو های فرهنگی این ظرفیت مهم را دارد که ما را به یکدیگر نزدیک می کند و پرده های تفرقه و جدایی را از میان جوامع انسانی بر می دارد.
هدف ما از گفت و گو های فرهنگی بیان عقیده، شنیدن، احترام گذاشتن و رفع هرگونه سوء تفاهم و برقراری ارتباط و همدلی و از میان بردن فاصله ها است. از سوی دیگر ظرفیت سازی برای اصلاح رفتار های نادرست، گسترده کردن دایرۀ گفت و گو و تعامل و معماری جدید برای ساختار آیندۀ بنای دوستی ها از اهداف این دبیرخانه است.