برنامه های آینده

 

                                                   برنامه های آینده:


برگزاری دور سوم گفتگوها در دانشگاه کابل با حضور نمایندگان دانشگاه های عضو مجمع
برگزاری دور چهارم گفتگوها در دانشگاه بیرجند با حضور نمایندگان دانشگاه های عضو مجمع