گزارش حادثه

Loading
 • مشخصات محل و زمان وقوع حادثه

 • زمان وقوع حادثه

 • مشخصات مصدوم/مصدومین حادثه

 • Blank نام و نام خانوادگی نوع مصدومیت وظیفه در محل حادثه اطلاعات تماس مصدوم
  1
  2
  3
  4
  5
 • مشخصات شاهدین حادثه

 • Blank نام و نام خانوادگی وظیفه در محل حادثه اطلاعات تماس شاهد
  1
  2
  3
  4
  5
 • لیست خسارات وارد شده به اموال و تجهیزات

 • شرح حادثه/واقعه: (علل احتمالی و نقص سیستم ذکر شود)

 • آیا تجهیزات حفاظتی در سیستم مناسب بوده است؟

 • چه راهکاری جهت افزایش ایمنی و جلوگیری از مشکل احتمالی پیشنهاد می دهید؟