دانش آموختگان کارآفرین


دانش آموختگان کارآفرین

ردیف مشخضات
1 - حامد زراعت کن
- دانش آموخته مقطع کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
- کارآفرین برجسته استان سیستان و بلوچستان در خوشه صنعتی خرما