آموزش و تحصیلات تکمیلی


آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

درخواست ترفیع سالیانه http://golestan.usb.ac.ir سیستم گلستان – پیش خوان خدمت گارشناس پژوهش هر دانشکده

پایان نامه ها

فرم های آموزشی و پژوهشی
http://golestan.usb.ac.ir سامانه دانشجویی گلستان معاون پژوهشی دانشکده
ثبت طرح درس http://usb.ac.ir سایت دانشگاه – صفحه شخصی اساتید توسط استاد

ثبت نمرات دانشجو

پاسخگویی به اعتراضات نمرات
http://golestan.usb.ac.ir سامانه دانشجویی گلستان توسط استاد
مشاهده نتایج ارزشیابی http://golestan.usb.ac.ir سامانه دانشجویی گلستان معاونین آموزشی دانشکده ها