ارگونومی


ارگونومی

ارگونومی مطالعه رابطه بین افراد، کار آنها  و محیط کاری آنهاست. هدف از برنامه ارگونومی دانشگاه سیستان و بلوچستان ارتقاء سلامت کارمندان با محدود کردن عوامل مخاطرات ارگونومیک است. در این بخش بهترین روشها برای ارگونومی محیط کار ارائه شده است.

شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست به همه اعضای دانشگاه سیستان و بلوچستان توصیه می کند کتاب توصیه هایی جهت رعایت اصول ارگونومی در محیط کار که توسط وزارت بهداشت درمان و پزشکی کشور در سال 1389 ارائه شده است را مطالعه فرمایید.

برای دریافت کتاب کلیک فرمایید.