فصلنامه مطالعات شبه قاره


فصلنامه مطالعات شبه قاره

نام نشریه: فصلنامۀ مطالعات شبه قاره

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسؤول: مریم خلیلی جهانتیغ

سردبیر: رضا مصطفوی سبزواری

گسترۀ توزیع: بین المللی

قطع: وزیری

این نشریه به استناد مجوز شمارۀ۴۰۲۵/۱۲۴ مورخ ۱۲/۴/۸۶ هیأت نظارت برمطبوعات منتشر می شود