گروه پژوهشی فرهنگ و تمدن


گروه پژوهشی فرهنگ و تمدن

اعضای هیأت علمی گروه پژوهشی فرهنگ و تمدن
ردیف نام و نام خانوادگی درجه تحصیلی نوع همکاری تمام وقت نیمه وقت رشته تحصیلی محل خدمت نام گروه های پژوهشی پیشنهادی
1 محمد مهدی توسلی دکترا * - تاریخ هنر و باستان شناسی - فرهنگ و تمدن
2 عباسعلی آذرنیوشه دکترا * - تاریخ - فرهنگ و تمدن
3 سید رسول موسوی حاجی دکترا * - باستانشناسی دوران اسلامی - فرهنگ و تمدن
4 رضا مهرآفرین دکترا * - باستان شناشی دوران تاریخی - فرهنگ و تمدن
5 عباس سرافرازی دکترا * - تاریخ - فرهنگ و تمدن
6 محبعلی آسالان دکترا * - تاریخ ادیان و عرفان - فرهنگ و تمدن
7 مریم پویا دکترا * - علوم سیاسی - فرهنگ و تمدن
8 محمد پیری دکترا * - تاریخ - فرهنگ و تمدن
9 علی محمد حق شناس لاری دکترا - * زبان شناسی - فرهنگ و تمدن