اعضا پژوهشکده


اعضا پژوهشکده

اعضای شورای شورای پژوهشی و برنامه ریزی پژوهشکده
نام و نام خانوادگی گروه آموزشی
دکتر احمد اکبری گروه اقتصاد
دکتر علی اکبر میرزایی گروه شیمی
دکتر مهدی صفدری گروه اقتصاد
دکتر محمد حسین کریم گروه اقتصاد
دکتر عباسعلی آهنگر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر بدرالدین اورعی یزدانی گروه مدیریت
دکتر اسماعیل زارع بهتاش گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر مریم خلیلی جهانتیغ گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتر عباسعلی آذرنیوش گروه تاریخ
دکتر محمد بارانی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتر محمد مهدی توسلی گروه باستان شناسی
دکتر محبعلی آبسالان گروه عرفان و ادیان
دکتر محمد عثمان حسین بر گروه علوم اجتماعی
دکتر عبدالوهاب پورقاز گروه علوم تربیتی
دکتر نورمحمد یعقوبی گروه مدیریت دولت
دکتر رضا مهرآفرین گروه مدیریت دولتی